<#webadvjs#>

??????????????,???????????,?????????y8

TNN online เชิญร่วมสัมมนา ทัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

TNN ONLINE

กิจกรรม&;ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศไทย” (Webinar on IP & Mobile and Web Applications in Thailand) วันที่ 15 มี.ค.2565 เวลา 15.00 – 18.00 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศไทย” (Webinar on IP & Mobile and Web Applications in Thailand)

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือของไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันของไทย ในวันอังคารี่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. โดยการบรรยายดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ (มีล่ามอังกฤษ – ไทย)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามรถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ หรือทางเว็บไซต์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญร่วมสัมมนา ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือ-เว็บแอปพลิเคชัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง